Hướng dẫn xử lý lập sai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bài viết này sẽ giúp các doanh nghiệp cũng như kế toán cách để xử lý khi lập sai hóa đơn trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Những thông tin dưới đây sẽ có nêu cách xử lý trong một số trường hợp như: hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ, mã số thuế, xuất sai ngày, sai đơn giá, ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn điện tử khác nhau,…

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư 68/2019/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/11/2020 quy định cụ thể như sau:

Hóa đơn điện tử viết sai nhưng chưa gửi cho người mua

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán xử lý như sau: Dù là lỗi sai gì như sai địa chỉ, sai tên công ty, sai mã số thuế, sai thành tiên, sai tên hàng hóa, sai tiền thuế, sai số tiền bằng chữ,… nhưng chưa gửi cho người mua thì xử lý qua 2 bước

Bước 1: Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót (Theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119)

Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Hóa đơn điện tử lập sai nhưng đã gửi cho người mua:

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót: Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót. Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 và không phải lập lại hóa đơn.

Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (Theo Mẫu số 04). Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót.

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn…, ngày… tháng… năm…”.

Người bán gửi cho cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót thì:

Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 để người bán kiểm tra sai sót.

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Hệ thống thuế điện tử eTax có những tính năng gì mới? 

Mức xử phạt xuất lùi ngày HĐĐT theo quy định cũ và mới

Cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và xử lý kết quả theo mẫu số 04 cho người bán. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.
 

Hướng dẫn xử lý lập sai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
5 (100%) 1 vote[s]

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *